Paziņojums par poligona "Brakšķi" tarifu no 01.11.2019. līdz 31.12.2019

Šķirošanas stacijā un poligonā “Brakšķi” ievedamo atkritumu veidi un tarifi no 01.11.2019 līdz 31.12.2019

Nr.p.k. Atkritumu veids Atkritumu kods Kopā, EUR/t bez PVN Kopā, EUR/t ar PVN
1. Nešķiroti sadzīves atkritumi (mājsaimniecību un tiem līdzīgi atkritumi

200301

53.63* 64.89
2. Liela izmēra atkritumi (virs 05m x 0.5m x 0.5m) 200307 77.66 93.97
3. Īpašumu sakopšanas atkritumi, kas neatbilst citiem cenrādī norādītiem atkritumu veidiem (bēniņu, šķūņu, pagrabu, garāžu un tml. sakopšanas atkritumi) ** 77.66 93.97
4. Ražošanas atkritumi – atkritumi, kas radušies ražošanas, būvniecības vai tirdzniecības procesos, t.sk.:      
4.1. Nešķiroti ražošanas vai būvniecības atkritumi ** 77.66  93.97
4.2. Šķiroti būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi, nesajauktā veidā (betons, ķieģeļi, flīzes, kārniņi, keramika (t.sk. betona, ķieģeļu, flīžu, dakstiņu, keramikas maisījumi), koks, asfaltu saturoši maisījumi, augsne un akmeņi)

170101

170102

170103

170107

170201

170302

170504
23.40 28.31
5. Šķiroti bioloģiski noārdāmi (izņemot koksnes apstrādes) atkritumi bez citu atkritumu veidu piemaisījumiem ** 19.20 23.23
6. Azbestu saturoši būvmateriāli (jumta šīferis) 170605 89.66 108.49

* Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs ar dabas resursu nodokli saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulatora

Padomes 17.01.2019.g.  lēmumu Nr.9;

** Atbilstoši piesārņojošās darbības atļaujas Nr.JE15IA0002 23.tabulā norādītajiem atkritumu nosaukumiem.