Tādu bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveide poligona “Brakšķi”, kas izmanto anaerobo pārstrādes metodi

 europas savieniba1

Šā gada 30. martā SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) noslēdza līgumu par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta Nr. 5.2.1.2/21/I/001 “Tādu bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveide poligona “Brakšķi”, kas izmanto anaerobo pārstrādes metodi” (turpmāk – Projekts) īstenošanu.

Projekts tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā” 13.1.3.2. pasākuma “Atkritumu atkārtota izmantošana, pārstrāde un reģenerācija” ietvaros.

Projekta realizācijai SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” ir piešķirts ERAF finansējums 5 780 000,00 EUR apmērā, t.i., 85% apmērā no attiecināmajām izmaksām 6 800 000,00 EUR.

Projekta sākotnējie plānotie kopējie izdevumi  – 8 328 000,00 EUR.

Projekta darbību īstenošana paredzēta līdz 2023. gada decembrim.

Projekta mērķis - attīstīt bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādi, veicināt atkritumu vairākkārtēju izmantošanu Zemgales atkritumu apsaimniekošanas reģionā. Mērķa īstenošana veicinās saistošo normatīvo aktu prasību atkritumu apsaimniekošanas joma izpildi – samazinās apglabāto atkritumu apjomu, palielinās atkritumu pārstrādes īpatsvaru, kā arī nodrošinās atkritumos esošu resursu atgriešanu tautsaimniecības apritē.

25.05.2022

13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā" 
13.1.3.2. pasākuma "Atkritumu atkārtota izmantošana, pārstrāde un reģenerācija" 
Līgums Nr. 5.2.1.2/21/I/001