Noslēgts līgums par projektēšanu un būvdarbiem “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveide poligonā “Brakšķi””

2022. gada 11. oktobrī SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” un SIA “BILDBERG” noslēdza līgumu par projektēšanu un būvdarbiem “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveide poligonā “Brakšķi””.

Projektēšana un būvdarbi “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveide poligonā “Brakšķi”” tiks realizēti Kohēzijas fonda (KF) projekta Nr. 5.2.1.2/21/I/001 “Tādu bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveide poligona “Brakšķi”, kas izmanto anaerobo pārstrādes metodi” ietvaros.

Projekts tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.2. pasākuma "Atkritumu pārstrādes veicināšana" ietvaros.

Projekta realizācijai SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” ir piešķirts KF finansējums 5 780 000,00 EUR apmērā, t.i., 85% apmērā no attiecināmajām izmaksām 6 800 000,00 EUR.

Projekta sākotnējie plānotie kopējie izdevumi  – 8 328 000,00 EUR.

Projekta darbību īstenošana paredzēta līdz 2023. gada decembrim.

Projekta mērķis - attīstīt bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādi, veicināt atkritumu vairākkārtēju izmantošanu Zemgales atkritumu apsaimniekošanas reģionā. Mērķa īstenošana veicinās saistošo normatīvo aktu prasību atkritumu apsaimniekošanas joma izpildi – samazinās apglabāto atkritumu apjomu, palielinās atkritumu pārstrādes īpatsvaru, kā arī nodrošinās atkritumos esošu resursu atgriešanu tautsaimniecības apritē.

12.10.2022

5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju"
5.2.1.2. pasākuma "Atkritumu pārstrādes veicināšana"
Līgums Nr. 5.2.1.2/21/I/001