Turpinās bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes kompleksa būvniecības darbi atkritumu šķirošanas stacijā “Brakšķi”

Atkritumu šķirošanas stacijā “Brakšķi intensīvi notiek bioloģiski norādāmo atkritumu (turpmāk – BNA) pārstrādes kompleksa būvniecības darbi, darbus veic SIA “BILDBERG” un būvuzraudzību īsteno SIA “Geo Consultants”.

Būvdarbu ietvaros plānots izbūvēt BNA fermentēšanas un kompostēšanas tuneļus, telpu BNA piegādei, transportēšanai un pēcapstrādei, tvertnes ķīmisko vielu uzglabāšanai, telpas sūkņu konteineriem, kā arī palīgtelpas ražošanas procesa nodrošināšanai, darbi plānoti līdz 2024.gada 31.jūlijam.

Lai nodrošinātu bioloģiski noārdāmās atkritumu pārstrādes kompleksa ikdienas darbību, projekta ietvaros iegādāta atkritumu primārās smalcināšanas iekārta (FORUS F25 S/N) un komposta mehāniskās attīrīšanas un frakcionēšanas iekārtas (Gremac e3, Windshifter Nihot SDi 650, Antha Pol conveyors).

Kopējās tehnikas izmaksas 713 660.00 EUR (bez PVN).

2023.gada 3.novembrī projekta ietvaros noslēgts līgums “Nojumes izbūve atkritumu šķirošanas stacijā “Brakšķi”” – būvdarbus veic SIA “P.M.G.” un būvuzraudzību īsteno SIA “Ogley”, līguma termiņš 2023.aga 30.aprīlis.

Projekts tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.2. pasākuma "Atkritumu pārstrādes veicināšana" ietvaros.

Projekta kopējās izmaksas – 14 647 019.90 EUR, t.sk. KF atbalsts 5 780 000,00 EUR.

Projekta mērķis - attīstīt bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādi, veicināt atkritumu vairākkārtēju izmantošanu Viduslatvijas atkritumu apsaimniekošanas reģionā. Mērķa īstenošana veicinās saistošo normatīvo aktu prasību atkritumu apsaimniekošanas joma izpildi – samazinās apglabāto atkritumu apjomu, palielinās atkritumu pārstrādes īpatsvaru, kā arī nodrošinās atkritumos esošu resursu atgriešanu tautsaimniecības apritē.

29.12.2023

5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju"
5.2.1.2. pasākuma "Atkritumu pārstrādes veicināšana"
Līgums Nr. 5.2.1.2/21/I/001
 
Smalcinatajs 2
 
 2023 12 20 16
 
2023 12 20 14
 
2023 12 29 2
 
2023 12 29 7
 
2023 12 29 8
 
2023 12 29 15
 
2023 12 29 20
 
2023 12 29 24