DISTANCES LĪGUMS

Distances līgums tiek slēgts starp līdzējiem:

Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Jelgavas komunālie pakalpojumi”, reģistrācijas Nr. 43603022128, juridiskā adrese: Dobeles šoseja 34, Jelgava, LV-3007, kuru uz statūtu pamata pārstāv tās valdes loceklis Aleksejs Jankovskis, no vienas puses, turpmāk saukts – Pakalpojuma sniedzējs, un persona (fiziska vai juridiska), kura  telefoniski vai ar e-pasta palīdzību  pasūta SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” interneta vietnē  www.komunalie.lv (turpmāk – Interneta vietne) piedāvātos pakalpojumus un,  kura ir apstiprinājusi, ka ir iepazinusies un piekrīt šī Distances līguma, turpmāk tekstā – Līguma, noteikumiem, turpmāk saukts Pasūtītājs, no otras puses.

 1. Vispārīgie noteikumi:
  1. Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem, kas veikti telefoniski vai izmantojot e-pastu.
  2. Distances līgums tiek noslēgts (stājas spēkā) brīdī, kad Pasūtītājs ir veicis pasūtījumu telefoniski vai izmantojot e-pastu un/vai ir apmaksājis rēķinu.
  3. Pasūtītājs nav tiesīgs veikt Pasūtījumu attālināti, ja nav iepazinies un/vai nepiekrīt Distances līguma un Konteineru vai maisu lietošanas noteikumiem, vai Pārvietojamo tualešu un izlietnes lietošanas noteikumiem, vai Citu atkritumu izvešanas noteikumiem. Ja Pasūtītājs veic Pasūtījumu, tas ir uzskatāms, ka Pasūtītājs ir iepazinies ar Distances līgumu un Konteineru vai maisu lietošanas noteikumiem, vai Pārvietojamo tualešu un izlietnes lietošanas noteikumiem, vai Citu atkritumu izvešanas noteikumiem bez iebildumiem piekrīt to noteikumiem un nosacījumiem.
  4. Pakalpojuma sniedzējs patur tiesības jebkurā laikā, bez brīdināšanas vienpusēji grozīt un papildināt Distances līgumu. Pasūtītājam, veicot pasūtījumu, tiek piemēroti tā Distances līguma noteikumi, kas ir spēkā pasūtīšanas brīdī, tādēļ Pasūtītājam jāiepazīstas ar Distances līgumu katrā pasūtījuma veikšanas reizē.
  5. Distances līgums tiek slēgts par katru pasūtījuma veikšanas reizi.
 1. Līguma priekšmets:
  1. Pakalpojuma sniedzējs sniedz: Būvniecības (ražošanas)/Bioloģisko/Nešķiroto/ Azbesta saturošu atkritumu izvešanas pakalpojumus ar konteineriem vai maisiem, Pārvietojamo tualešu nomas / Dokumentu iznicināšanas pakalpojumu un Citu atkritumu izvešanas pakalpojumu savukārt Pasūtītājs apņemas apmaksāt par sniegto pakalpojumus saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.
  2. Visa informācija par Pakalpojumu ir pieejama interneta vietnē www.komunalie.lv. Pakalpojumu cena, piegādes un citas izmaksas tiek noteiktas atbilstoši interneta vietnē www.komunalie.lv esošajam cenrādim un tiek norādīta rēķinā.
 1. Pasūtījumu izpilde un apmaksa:
  1. Telefoniski Pasūtījumus Pasūtītājs var veikt Klientu daļas darba laikā (darba dienās no pulksten 8.00–17.00) vai ar e-pasta palīdzību 24 stundas diennaktī, bet Pasūtītāja veiktie pasūtījumi tiek apstrādāti Klientu daļas darba laikā (darba dienās no pulksten 8.00–17.00). Pēc Pasūtījuma apstrādes Pakalpojuma sniedzējs nosūta Pasūtītājam rēķinu par pasūtījumu e-pasta veidā. Rēķins par Citu atkritumu izvešanas pakalpojumu tiek izrakstīts pēc pakalpojuma sniegšanas. Ja Pasūtītājs nesaņem rēķinu uz savu norādīto e-pastu, tad pasūtījums nav pieņemts.
  2. Darba dienās līdz pulksten 15.00 saņemtie Pasūtījumi tiek apstrādāti tajā pašā dienā, bet pēc pulksten 15.00 un brīvdienās/svētkos saņemtie tiek apstrādāti nākamajā darba dienā.
  3. Pasūtītājs norēķinās par pakalpojumu ar bankas pārskaitījumu, apmaksājot Pakalpojuma sniedzēja elektroniski nosūtīto rēķinu, kas ir šī distances līguma neatņemama sastāvdaļa. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.
  4. Pasūtītājam Rēķins ir jāsamaksā ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā kopš rēķina saņemšanas. Veicot apmaksu, obligāti ir jānorāda Rēķina numurs, kurš ir uzrādīts rēķinā.
  5. Pakalpojums, izņemot Citu atkritumu izvešanas pakalpojumu tiek sniegts, kad Pasūtītājs ir veicis rēķina apmaksu.
  6. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs vienpusēji, nepaziņojot par to Pasūtītājam, anulēt pasūtījumu un atcelt pasūtījumu, ja Pasūtītājs nav veicis apmaksu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc rēķina izrakstīšanas datuma.
  7. Ja Pasūtījuma izpilde nav iespējama Pasūtītāja vainas vai no Pakalpojuma sniedzēja atkarīgu apstākļu dēļ (Pasūtītājs ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Pasūtītājs vai saņēmējs nav sastopams un nav iespējams sazināties ar Pasūtītāju, norādītajai adresei nevar piekļūt, u.c.), tad nauda par nesniegtu Pakalpojumu tiek atmaksāta atpakaļ uz Pasūtītāja kontu, no kura tika veikts maksājums, 30 (trīsdesmit) dienu laikā. Piegādes izdevumi netiek atmaksāti.
  8. Ja Pasūtītājs neievēro Konteinera vai maisu izvešanas noteikumus, vai Pārvietojamo tualešu un izlietnes lietošanas noteikumus, vai Nešķirotā atkritumu konteinera svars pārsniedz 2 tonnas Pakalpojuma sniedzējs var piestādīt papildus rēķinu. Pasūtītājam ir pienākums apmaksāt papildus rēķinu.
  9. Rēķinā par Citu atkritumu izvešanas pakalpojumu tiek iekļauti izdevumi par manipulatoru un maksa par atkritumu nodošanu poligonā “Brakšķi”, Pasūtītājam ir pienākums apmaksāt šo rēķinu.
  10. Pakalpojuma sniedzējs sniedz pakalpojumu ar Pasūtītāju iepriekš saskaņotā laikā. Pasūtītājs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos Pakalpojuma sniegšana var kavēties neparedzamu un no Pakalpojuma sniedzēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Šādā gadījumā Pakalpojuma sniedzējs nekavējoties sazinās ar Pasūtītāju un saskaņo citu piegādes laiku.
 1. Personas datu apstrāde un privātuma politika:
  1. Pakalpojuma sniedzējs apstrādā Pasūtītāja personas datus saskaņā ar Privātuma politiku.
  2. Pasūtītājs, veicot Pasūtījumu, piekrīt Distances līgumam un dod tiesības un atļauju minētajiem mērķiem atlasīt, reģistrēt, ievadīt, uzkrāt, sistematizēt, izmantot un jebkādā citā veidā apstrādāt savus personas datus.
  3. Pasūtītājs apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:
   1. Pakalpojumu sniegšanai:
   2. klienta identificēšanai;
   3. līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
   4. pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai (līguma saistību izpildei).
  4. Pasūtītāja sniegtie personas dati tiks apstrādāti tikai un vienīgi tik, cik tas nepieciešams, identificējot Pasūtītāju, informētu par darījumu, sniedzot pakalpojumu, izrakstot grāmatvedības dokumentus, atmaksājot pārmaksātās summas, naudu par Pasūtītāja anulētu pakalpojumu, administrējot parādsaistības, veicot citas no Distances līguma izrietošās saistības, kā arī nodrošinot Fizisko personu datu aizsardzības likumā un citos Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktos noteikto.
  5. Apstrādājot un glabājot personas datus, Pakalpojuma sniedzējs izmantos organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošinās personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, maiņas, atklāšanas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes.
  6. Pakalpojuma sniedzējs neatklās Pasūtītāja personas datus trešajām personām, izņemot Latvijas Republikas tiesību aktos un Distances līgumā noteiktos gadījumus.
  7. Pakalpojuma sniedzējs, veic saziņu ar Pasūtītāju, izmantojot Pasūtītāja norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi).
 1. Atteikuma tiesības:
  1. Patērētājs, fiziska persona, var izmantot Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā ietvertās atteikuma tiesības un atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atsakoties no veiktā Pasūtījuma. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beidzas 15 (piecpadsmitajā) dienā, no Līguma noslēgšanas dienas. Ja termiņa beigas iekrīt valstī „oficiāli” noteiktā brīvdienā, atteikuma tiesības izmantojamas līdz minētā termiņa beigu datumam sekojošajai darba dienai (ieskaitot to).
  2. Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā noteiktajos gadījumos, tajā skaitā, ja: pilnībā ir pabeigta Pakalpojuma sniegšana, kura tika uzsākta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām, ja Pasūtītājs ir skaidri piekritis un apliecinājis, ka viņš zaudēs atteikuma tiesības no dienas, kad Līgums par pakalpojuma sniegšanu būs pilnībā izpildīts.
  3. Pakalpojuma sniedzējs 30 (trīsdesmit) dienu laikā no dienas, kad no Patērētāja saņēmis laikā nosūtītu paziņojumu par atteikšanos no veiktā Pasūtījuma, atmaksā Patērētājam viņa samaksāto naudas summu, uz Pasūtītāja kontu, no kura tika veikts maksājums
 1. Citi noteikumi:
  1. Šis Līgums ir sastādīts elektroniski un derīgs bez paraksta.
  2. Visas domstarpības, kas ir saistītas ar Līgumu, Līdzēji risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja vienošanos panākt nav iespējams – tiesu iestādēs Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
 1. Pakalpojuma sniedzēja dati:
Rekvizīti: SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi"
Nod. maks. Nr. LV43603022128
AS ''SEB banka''  IBAN:  LV19 UNLA0050004715000, 
SWIFT: UNLALV2X
AS "Swedbank" IBAN:LV05 HABA0551027708559, 
SWIFT: HABALV22
AS "Citadele banka" IBAN: LV36 PARX0012677170002, 
SWIFT: PARXLV22
AS "Luminor" IBAN: LV73 RIKO0002013263473, 
SWIFT: RIKOLV2X
Juridiskā adrese: Dobeles šoseja 34, Jelgava, LV-3007
Faktiskā adrese: Dobeles šoseja 34, Jelgava, LV-3007
Tālruņi: +371 630 26010, +371 28626261, +371 29425342
E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.; Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.;
Klientu daļas darba laiks: P. 8:00-17:00
O. 8:00-17:00
T. 8:00-17:00
C. 8:00-17:00
P. 8:00-17:00
S. Slēgts
Sv. Slēgts
Pusdienu pārtraukums 12:00-13:00